Stöd


FPS driver sedan mitten av nittiotalet även rehabiliteringsverksamheten Steget i Örebro. Bostäder med integrerad service enligt SoL med bidrag från Region Örebro Län och Örebro kommun. Målet är att rehabilitera deltagarna till ett mer självständigt liv.​

FPS är även en av initiativtagarna till Fontänhuset i Örebro, arbetsträning och rehabilitering för människor som lever med psykisk ohälsa. Utifrån gemenskap och meningsfullt arbete vill Fontänhuset, genom trygghet och kontinuitet, ge medlemmarna möjlighet att stärka sin självkänsla och utveckla sitt förhållande till samhälle och arbetsliv.

Annan hjälp och stöttning som FPS är engagerade i är ett så kallat Personligt Ombud. Ett stöd för dem med psykisk funktionsnedsättning. De arbetar fristående från myndigheter på personens uppdrag och är till för personer över 18 år boende i Örebro kommun och som har eller riskerar att få långvarig psykisk funktionsnedsättning och som upplever att de inte får den hjälp de behöver.

FPS har en anställd anhörigkonsulent och vi anordnar stödgrupper med jämna mellanrum. Anhörigkonsulenten håller i samverkan med Öppenvårdspsykiatrin anhörigutbildningen Var Varsam mot dig själv. Ett koncept framtaget där man fokuserar på den anhöriges situation och återhämtning.

Vår verksamhet fokuserar på individuellt samtalsstöd via vår anställda anhörigkonsulent, som arbetar med uppdrag från Regionpsykiatrin Region Örebro län. Föreningen har också anhörigutbildningar och kamratgrupper.

För mer info, kontakta: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är ett riks-nätverk för organisationer, som var för sig representerar människor med olika former av psykisk ohälsa och sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ätstörningar, självskadebeteende, beroendeproblematik och suicidalitet samt deras anhöriga.
Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län (FPS) är en av flera föreningar som ingår i det lokala nätverket NSPH för Örebro län och vi arbetar främst för att stödja anhöriga till personer med psykiska tillstånd. Vi engagerar oss även i personcentrerad vård för drabbade.

För att veta mer om nätverket NSPH för Örebro län och dess medlemsorganisationer; gå in på https://orebrolan.nsph.se/

Vill du lämna tips på-  eller genom din medlemsförening vara med och påverka eller lämna in förslag på viktiga frågor för oss att driva?
Eller är du kanske medlem i en läns-förening som arbetar för psykisk hälsa i Örebro län och känner att ni vill lämna in en ansökan för att komma med oss i nätverket NSPH Örebro län?

Varmt välkommen att höra av dig!

Märk ditt mejl med “Ansökan NSPH Örebro län” och skicka till:
anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

Väl mött!