Samtalsbokning och information till dig som är anhörig


Föreningen för Psykiskt Samarbete (FPS) har med finansiering från Region Örebro Län, en anställd Anhörigkonsulent. Hon heter Birgitta Gunnarsson och stödjer anhöriga till personer med psykiatriskt tillstånd/diagnos, på uppdrag av Region Örebro Län. Enligt uppdraget i parternas överenskommelse ska det länsövergripande stödet finnas för anhöriga i anslutning till regionens olika enheter inom Område Psykiatri.

Som anhörig kan du boka tid för stödsamtal via e-post där du tydligt anger: namn, telefonnummer, din bostadskommun i Örebro län samt en mkt. kort beskrivning av varför du söker anhörigstöd

Mejla till: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

 • FPS Anhörigkonsulent, möter anhörigas behov av stöd på individnivå.
 • Erbjuder stödsamtal, enskilt eller om man vill ha med sig familjen.
 • Rådgivande stöd och handledning.
 • Motiverande samtal. Acceptans, självmedkänsla och förhållningssätt.
 • Helhetsterapeutisk syn på stressreducering
 • Hjälper till att guida inom vården/Region Örebro Län.
 • Psykoedukation, Informerar om psykiska diagnoser, rättigheter inom vård och rehabilitering.
 • Samverkar med andra aktörer och intresseföreningar för att motverka skuld, skam, stress och stigma, för att ändra attityder och därigenom arbeta för att främja psykisk hälsa.
 • Birgitta samverkar och informerar personal inom Regionpsykiatrin och vårdcentralernas Första Linjens psykiatri om vikten av anhörigperspektiv.
 • Kan ge  tips om anhörigutbildning, cirklar och stödgrupp för anhöriga, litteratur och hemsidor.
 • Birgitta har utvecklat en utbildning framtagen för stödjande anhöriga till personer med betydande psykiska ohälsa. Kursen heter ”Var Varsam mot dig själv” och innefattar 22 studietimmar (á 45 min)+ hemuppgifter och vardagsträning.  Birgitta håller den här utbildningen i ett samarbete med Öppenvårdspsykiatrin inom Region Örebro län, Lindesberg, Hallsberg, Karlskoga och Örebro. Konceptet  innehåller information om teorier och forskning, uppslag och idéer kring att förebygga stress, lära sig mer om egna och andras känslor, *psykologisk flexibilitet, hitta strategier i medveten närvaro i relationer och vikten av att vara varsam med sig själv.

Vår anhörigkonsulent möter massor av anhöriga och är van vid att lyssna, stödja och ge råd i hur du kan komma vidare. Att du får sätta ord på dina tankar och känslor inför en person som lyssnar kan göra att du hittar nya vägar och sätt att se på- och bemöta dina problem. Det kostar ingenting för dig som privatperson att få anhörigstöd.  Birgitta har tystnadsplikt och man behöver inte vara medlem i Föreningen för Psykiatriskt Samarbete för att få anhörigstöd från Anhörigkonsulenten (men om du vill  komma med i föreningen som aktiv eller passiv medlem, hittar du mer info på vår flik ”Bli medlem”)

Observera att Anhörigkonsulenten inom FPS erbjuder samtalstider efter förbokad överenskommelse. Den här föreningsverksamheten har inga möjligheter att erbjuda stöd eller samtalstider i samband med akuta frågeställningar eller problematik av akut karaktär. Vid behov av akut stöd hänvisas/slussas anhöriga till sin bostadskommun för stöd i anhörigfrågor och de anhörigas närstående hänvisas till Regionens akutverksamheter via Regionens växel tel 019-602 10 00 alt. larmnumret 112.

***

Birgitta Gunnarsson är utbildad Motivationspedagog & certifierad Coach inom KBT* och ACT* samt CFT*.  Innehar helhetsterapeutisk friskvårdsutbildning inom stressreducering och rehabilitering och är instruktör i Mindfulness*, och Qi Gong*.

Birgitta är utbildad i BRA*-Samtal och har alltid ett barnfokus i sitt anhörigstöd. (*Barns Rätt som Anhöriga) En samtalsmodell, enligt rekommendation av Socialstyrelsen för hur man pratar med barn som anhöriga/våldsutsatta. Med modellen BRA-samtal kan man stödja personal inom kommuner, landsting/region och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar anhöriga barns rätt till information, råd och stöd.

Hon  är sedan 2017 certifierad instruktör i NASP* Karolinska Institutets bemötandeutbildning för suicidprevention, MHFA, som betyder Mental First Aid/Första hjälpen för psykisk hälsa

*NASP=NAtionellt Centrum för Suicidforskning och Prevention av psykisk ohälsa

Birgitta är utbildad instruktör i anhörigutbildningen (Hoffman & Fruzzetti) Familjeband med dess teoretiska och praktiska moment i färdigheter utifrån dialektisk beteende teori (DBT*). Denna utbildning är modifierad främst för anhöriga som har närstående med diagnos Borderline personlighetsstörning (BPS) som idag även kallas Emotionell instabil personlighetssyndrom, EIPS men även för anhöriga till personer med  självskadebeteende och ätstörning.

Kortfattade teori/terapi-förklaringar till ovanstående förkortningar :

*KBT=Inre tolkningar och mentala processer som kan förändras genom att man granskar rimligheten. Tankar, känslor och beteenden hänger samman och smärtsamma upplevelser kan förändras genom ominlärning  (Kognitiv Beteende terapi)

*ACT=Acceptans och engagemang (Acceptance & Commitment therapy) En terapimetod som kommer ifrån en blandning av KBT och Mindfulness, där medveten närvaro i nuet där man genom acceptans kan förändra förhållningssättet till de egna tankarna och därmed höja engagemanget för att förbättra sin livskvalité. Psykologisk flexibilitet.

*Psykologisk Flexibilitet=Ett begrepp inom KBT och ACT där man har förmåga att anpassa sig till en situation och genom medveten närvaro agera på ett konstuktivt och hjälpsamt sätt utifrån sina egna värderingar

*CFT=Självmedkänsla och acceptans (Compassion Fokus therapy). En självvaliderande metod som också kommer ur KBT och Mindfulness där man tränar på att stärka sin självkänsla och omsorg om sig själv

* MBT=Mentaliseringsbaserad Teori. En terapeutisk träning för att öka sin medvetenhet kring sitt eget och andras sätt att tänka, känna och reagera.

*MI=Motiverande samtalsmetod för beteendeändring (Motivational Interview)

*DBT= En Färdighetsträning som kommer från KBT och Mindfulness där man tränar sig i att långsiktigt hantera svåra känslor, reaktioner, relationer, kriser och problem. Fokus på att minska självskadande beteende och hitta en inre emotionell balans. DBT ger i både individualterapi och i grupp.

*Mindfulness=Medveten närvaro i nuet, stressreducering och mental fokus på att hitta sig själv i stunden och nå ett inre lugn

*Qi-gong=Mental koncentration, att genom andning och enkla rörelser förbättra kroppens cirkulation och energiflödet och därmed förebygga sjukdomar

Kontor/Mottagning:

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS)
Mellringestaden, Brukarhuset.

Mellringevägen 120B

703 53 Örebro
Tel: 0703 20 48 14
e-post: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

Reportage ur Tebladet  Region Örebro Län, klicka på länken         Läs om anhörigstöd i publikationen 7:2018
Reportage ur Tebladet,         Region Örebro Län,                Klicka på länken                                 Läs  om anhörigstöd i publikationen 5:2019