Anhörigstöd i grupp


Anhörigutbildningen Var Varsam mot dig själv

Anhörigkonsulent Birgitta Gunnarson har utvecklat en utbildning för anhöriga till personer med psykiatriskt tillstånd/diagnos som kallas ”Var Varsam mot dig själv”. Kursen innefattar 22 studietimmar (á 45 min)+ hemuppgifter och vardagsträning.  Birgitta håller den här utbildningen i ett samarbete med Regionens Öppenvårdspsykiatri. En kurs per år ges på Öppenvårdsmottagningarna i Hallsberg, Lindesberg, Karlskoga och Örebro. Konceptet  innehåller information om teorier och forskning, uppslag och idéer kring att förebygga stress, hitta strategier i medveten närvaro i relationer, psykologisk flexibilitet och vikten av att vara varsam med sig själv.

Samarbetet gör att utbildningen kan erbjudas kostnadsfritt. Varsam-utbildning, studiematerial, kursintyg och fika ingår

Antalet deltagarplatser är begränsat. Om du vill skicka en intresseanmälan kan du göra detta till Anhörigkonsulent Birgitta Gunnarson, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län (FPS). Märk ditt mejl: ”Intresseanmälan Var Varsam mot dig själv”

FPS har Stöd- /Kamratgrupper för anhöriga

Där träffas vi med en erfaren ledare från föreningen i cirkelgrupp för att gemensamt hitta strategier för anhörigstöd.

Vi som deltar är bosatta i någon av Örebro läns 12 kommuner och befinner oss i någorlunda liknande situation. Dvs. att du är förälder, syskon, vuxet barn eller kanske en nära vän till en person som lever med betydande psykisk ohälsa och är i behov av din omsorg.
Det spelar ingen roll i vilken länskommun du är bosatt -du är välkommen till gruppen i Örebro oavsett.
Vi brukar bli som en kamratgrupp som stödjer varandra genom att utbyta erfarenheter i tystnadslöfte, lyssna på varandra, ventilera svårigheter, stress och sårbarhet och hitta verktyg och se möjligheter i en trygg och tillåtande gemenskap. Kanske hittar du vänner för livet!

Om du vill skicka en intresseanmälan kan du göra detta till Anhörigkonsulent Birgitta Gunnarson, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län (FPS). Märk ditt mejl: ”FPS Stödgrupp”

Trygghet ur Stöd

FPS erbjuder grupp med riktat föräldraskapsstöd

FPS erbjuder stödgrupp för föräldrar med betydande psykisk ohälsa eller NPF som upplever att det generella föräldrastöd som finns inte täcker deras frågor och behov. De har ofta högre krav på sig själva och lever ofta med mindre energi. Det är något som kan vara svårt att få ihop och kräver planering och kunskap om när det är viktigt att ta hjälp från andra. Många vill också ha mer kunskap om hur de kan prata med sina barn om sin situation

Den här gruppen startar i Lindesberg hösten 2022. 6 ggr. Det spelar ingen roll i vilken länskommun du är bosatt -du är välkommen till gruppen i Lindesberg oavsett. Ledare Susanne Karlsson, FPS. Vid intresse av att delta kan du mejla till Anhörigkonsulent Birgitta Gunnarsson Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län (FPS). Märk ditt mejl:”Studiegrupp Trygghet ur stöd”

anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

Samtalsgrupp


FPS har Samtalsgrupp med fokus på Dig och Återhämtningsguiden

Återhämtningsguiden är ett Arvfonsprojekt med skriftligt material som är skrivet av Jessica Andersson och Conny Allaskog och bygger på en framtagningsprocess bestående av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, anhöriga, professionella, forskare med flera. Just det här materialet är framtaget för dig som är anhörig till någon som lever med betydande psykisk ohälsa.

Vi får vid fem träffar ta del av materialets berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt vart en kan söka stöd. Samtalsträffarna innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen.

Om du vill skicka en intresseanmälan kan du göra detta till Anhörigkonsulent Birgitta Gunnarson, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län (FPS). Märk ditt mejl: ”FPS Samtalsgrupp Återhämtningsguiden”

 

Familjeband – konsten att vara anhörig

Anhörigutbildningen Familjeband hålls på DBT-enheten. En Familjebandstermin pågår under hela terminen då man träffas en dag per vecka, 14 ggr.

Är du intresserad kan du mejla en ansökan/intresseanmälan till FPS Anhörigkonsulent: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

Familjeband är en utbildning för anhöriga till personer med emotionellt instabil personlighet typ EIPS/Borderline. Kursen syftar till att få inblick i— och öka den egna förståelsen för den närstående
samt hur man som anhörig bättre tar hand om sig själv. Kursmaterialet är hämtat från DBT-enheten i Örebro
Dialektisk Beteendeterapi och är en terapiform som finns tillgänglig i bl.a. i Region Örebro Län.
DBT=dialektisk beteendeterapi. För mer info om DBT-enheten och DBT-behandling, klicka här för att få mer information.

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS),  har stor kunskap om hur det är att vara anhörig till en person med psykossjukdom och neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF), självskadebeteende och ätstörning. Vi har också mycket stor kunskap kring hur det är att vara anhörig till personer med diagnosen EIPS, Emotionell Instabil PersonlighetsSyndrom, det som tidigare kallades för BPS/Borderline PersonlighetsStörning. Vår anhörigkonsulent stödjer ett flertal anhöriga som lever med personer som har EIPS och / eller ätstörning/självskadebeteende.  DBT-enheten och FPS hjälps åt att på olika sätt möta och stödja dessa anhöriga i Örebro län.

Som det ser ut just nu i Örebro län så håller DBT-enheten anhörigutbildningen Familjeband en gång per termin och där medverkar även föreningsmedlemmar  från oss inom FPS. Det finns även ett flertal utbildade Familjebandsinstruktörer inom föreningen för psykiatrisk samarbete (FPS).

För att komma i kontakt med FPS anhörigkonsulent eller familjebandsinstruktörer som har stor personlig erfarenhet kring EIPS kan du mejla till:
anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

Anhörigutbildningen FAMILJEBAND.
vänder sig till dig som är anhörig eller har en nära relation till en person med BPD, Borderline Personlighetsstörning (-disorder) (DSM-V) eller som man idag säger, Emotionell instabil personlighetssyndrom, EIPS. Att leva i direkt närhet med någon som har denna diagnos innebär att hela familjen och vänkretsen drabbas. Livet kan därför ofta upplevas som övermäktigt och icke-kontrollerbart, i synnerhet om det fattas redskap att hantera situationen med. När Familjebandsinstruktörer  håller kursen är vi inga terapeuter. Vi är anhöriga som levt sida vid sida med diagnosen IPS under många år och vet en hel del om hur det är och hur det känns att vara anhörig.

  • Att vara anhörig är att aldrig kunna slappna av, inte ens för en sekund, med risk för att mista kontrollen.
  • Att vara anhörig är att alltid trippa på tå för att undvika konflikter som i sin tur kan trigga situationen till att utvecklas till något värre.
  • Att vara anhörig är att alltid noga tänka sig för hur och vad man säger, att alltid välja de ”rätta” orden.
  • Att vara anhörig är att se sig förändras till att bli en skugga utåt mot resten av världen.
  • Att vara anhörig är att förlora stora delar av sina vänner och umgänges-krets.
  • Att vara anhörig är att i många fall känna sig väldigt ensam och utpekad.

Med Anhörigkursen Familjeband får du tips och redskap att hantera vardagen med ångest, ilska, skuld- och skamkänslor, kort sagt; förståelse/verktyg för att hantera relationen till de egna känslorna och hur de uttrycks/används.

Utbildningen Familjeband liknar DBT (baserad på likartade moduler) vilket underlättar förståelsen för problematiken och ger större förståelse och insikt för de inblandade.

Kursen vänder sig också till den som har närstående som ännu inte är en del av DBT men som står på väntelista till DBT-enheten.

Innehåll och syfte

Innehållet fokuseras på kunskapsförmedling om diagnosen emotionell instabil personlighetssyndrom (IPS) samt om hur man kan skapa och bevara goda relationer även under svåra omständigheter. Vi kommer också att arbeta med och prata om hur man kan ta hand om sig själv när man har en närstående som mår dåligt.

Kursen är upplagd på 12-15 veckor och vi följer en manual som har utvärderats vetenskapligt. Kursen brukar vara uppskattad och vi har deltagare som går kursen vid mer än ett tillfälle. Anhöriga brukar uppleva att det är en lättnad att få information och få träffa andra personer som lever i en liknande situation.

Under kursen kommer ämnen som diagnos, självskadebeteenden, medveten närvaro, acceptans, empati och bekräftelse, känsloreglering, relationsfärdigheter och problemlösning att beröras. Informationen kommer att ges i föreläsningsform och genom aktivt deltagande i olika övningar. Mellan kurstillfällena kommer deltagarna att få arbeta med hemuppgifter som redovisas i grupp.

Syfte med kursen i korthet:

• Lära ut färdigheter som kan göra livet mindre pressat
• Lära ut färdigheter för att mer effektivt hantera svåra situationer
• Att utveckla ett stödjande nätverk med andra anhöriga

Ansvarig Kursledare från DBT enheten Region Örebro län är just nu:

Ann-Christine Bylund, Behandlingassistent, DBT-enheten Region Örebro län

Kursledare från vår anhörigförening, FPS är Åsa Liljeqvist

Antalet deltagarplatser är begränsat. Om du vill skicka en intresseanmälan kan du göra detta till Anhörigkonsulent Birgitta Gunnarson, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län. Märk ditt mejl: ”Intresseanmälan Familjeband”

Vi på FPS arbetar ständigt på olika sätt för att sprida kunskap för psykisk hälsa

Besök vår Facebooksida och håll koll på vår Evenemangskalender. Där finner du information om nya rön, tips på evenemang, stödgrupper, gratis föreläsningar och Må-Bra-Dagar som vi eller andra anordnar för psykisk hälsa.

Väl mött!

@orebrofps