NSPH

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är ett riks-nätverk för organisationer, som var för sig representerar människor med olika former av psykisk ohälsa och sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ätstörningar, självskadebeteende, beroendeproblematik och suicidalitet samt deras anhöriga.

Så vill vi ha det

I NSPH:s visionsskrift “Så vill vi ha det” kan du läsa om vår vision, bakgrund och verksamhet. Vi berättar om hur NSPH arbetar och vilka mål vi har satt tillsammans med våra medlemsorganisationer att arbetar gentemot. Vi resonerar även kring “Inget om oss utan oss” – hur vi anser att patienter, anhöriga och brukare bör få ökat inflytande på alla nivåer i samhället.

Ladda ner broschyren här

 

Det regionala nätverket för NSPH i Örebro län bildades i november 2008 och består av ett antal föreningar. NSPH i Örebro län består av både brukar- och anhörig-föreningar som alla arbetar för psykisk hälsa inom Örebro Län. Se medlemsföreningarna inom NSPH Örebro län, längre ned på sidan.

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län (FPS) är en av de föreningar som ingår i det lokala nätverket NSPH för Örebro län och vi arbetar främst för att stödja anhöriga till personer med psykiska tillstånd. Vi engagerar oss även i personcentrerad vård för drabbade. Vår verksamhet fokuserar på individuellt samtalsstöd via vår anställda anhörigkonsulent, som arbetar med uppdrag från Område Psykiatri, Region Örebro län. Föreningen har också anhörigutbildningar och stöd/kamratgrupper.

För att veta mer om nätverket NSPH för Örebro län och dess medlemsorganisationer; gå in på vår gemensamma webbplats https://orebrolan.nsph.se/

Det är vi som ingår i NSPH Örebro Län:

 • Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS) Stödjer anhöriga till personer med psykisk ohälsa och engagerar sig för de funktionsnedsattas intressen. Specialiserat sig på hur det är att vara anhörig till person med psykossjukdom, schizofreni, Bipolär sjukdom, EIPS/Borderline, Ätstörning, självskadebeteende, NPF
 • Riksförbundet Hjärnkoll, Våga prata om psykisk ohälsa.
 • Föreningen Attention, Intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t.ex ADHD, Aspergers syndrom, Autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och OCD.
 • Föreningen AHA Örebro Län, finns för dig som är anhörig till någon med beroendeproblematik inom alkohol,  droger, läkemedel eller spel. 
 • Föreningen Autism Sverige, sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser
 • SHEDO, en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.
 • Föreningen Balans, Intresseorganisation för den som har upplevt depression, mani eller växlande perioder.
 • QuinnoQulan/RFHL, riktar sig till Qvinnor som har eller haft ett beroende, eller på annat sätt har berörts av missbruk. I Örebro samverkar föreningen en hel del med föreningen Verdandi
 • Föreningen Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)
 • Stiftelsen Fontänhuset, Verksamhet som bygger på delaktighet och medbestämmande och ett deltagande i sammanhang som täcker in hela livssituationen.
 • Föreningen Stjernan, Dagverksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar
 • Föreningen Verdandi, Förening för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och missbruk.

NSPH i Örebro län arbetar med många olika frågor, frågor som kan förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa och för deras anhöriga. Eftersom vi består av olika föreningar som har olika åsikter i vissa frågor arbetar vi endast med de gemensamma frågorna. NSPH har regelbundna träffar, ca tre-fyra gånger per termin, och ibland oftare vid behov. NSPH deltar i Psykiatrins Brukarråd och har dessutom representanter med i olika referensgrupper där psykiatrins och kommunernas tjänstemannagrupper arbetar med samordnings- och utvecklingsfrågor inom psykiatri och socialpsykiatri.

Samverkanspartners och inflytande på olika nivåer

Representanter från vårt lokala NSPH-nätverk ingår i flera olika brukarråd, med såväl kommunen som regionen som sammankallande. Bland annat finns NSPH:s representanter inom psykiatrins brukarråd. Här ingår Beroendecentrums brukarråd, övrig psykiatri (Socialpsykiatrins brukarråd, Vuxenpsykiatrins brukarråd, Barn- och Ungavuxnas brukarråd) samt psykiatrins brukarråd på förvaltningsnivå (även kallat det Övergripande brukarrådet).

Nätverket deltar i Socialpsykiatrins Brukarråd och i olika referens- och arbetsgrupper för Psyisk Hälsa

NSPH deltar i psykiatrins öppna föreläsningar. Vid varje tillfälle som det har varit en öppen föreläsning har representanter från NSPH deltagit genom att dela ut informationsfoldrar och liknande

I såväl referensgruppen som ledningsgruppen för Personligt Ombud i Örebro/Lekeberg, är NSPH representerade. Detta gäller även för Ledningsgruppen för Personligt Ombud i norra länsdelen samt västra länsdelen.

Övrigt
Sedan NSPH bildades i Örebro län, har man löpande blivit inbjudna till flera arbetsgrupper där man arbetar för förbättrad samverkan mellan kommun, region samt brukar- och anhörigorganisationer. Dessa  arbetsgrupper verkar för psykisk hälsa inom regionen och kommuner och arbetar för förbättrad brukarkvalitet mm