Yrkesinformation till personal inom område för psykiatri, Region Örebro län

Birgitta Gunnarsson är anställd som Anhörigkonsulent av Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS). Hon arbetar med uppdrag från
Region Örebro län att ge stöd för anhöriga till
patienter inom Område Psykiatri samt implementera information om anhörigstöd i länets verksamheter.

Målet är att information om anhörigas möjlighet att få samtalsstöd ska vara en självklar del i Psykiatrins verksamheter och processer.

Birgittas tjänst tillsattes 2007, då FPS via finansierade medel från Region Örebro län, tack vare politiska beslut som följde efter en omfattande utredande studie av anhörigas behov i länet samt en genomlysning av Psykiatrins verksamheter inom Region Örebro län.

Utredningen visade att anställda inom Psykiatrin vittnade om stora behov av anhörigstöd och vikten av att anhöriga skulle få stöd för att orka finnas med vid sidan av de drabbade patienterna i vård och rehabilitering.

Studien av anhöriga visade att anhöriga behövde få en bättre kommunikation med den psykiatriska vården, man behövde få information om diagnoser och riktlinjer för att känna tilltro och man kom också fram till att anhöriga hade
stort behov av att få individuellt samtalsstöd hos FPS anhörigförening istället för inom psykiatriska vården, där ju deras närstående fick vård.

Birgitta Gunnarsson arbetar mestadels med individuellt anhörigstöd men möter även par och familjer för stöd och rådgivning i anhörigfrågor. Birgitta har också arbetat fram en anhörigutbildning som ges på de fyra Allmänpsykiatriska Öppenvårdsmottagningarna inom regionen (Örebro, Hallsberg, Karlskoga och Lindesberg). Kursen har fått namnet ”Var Varsam mot dig själv” och fokuserar på anhörigperspektivet kring psykiatriska tillstånd. Man träffas sex gånger totalt 21 studietimmar.

Du som arbetar inom Område Psykiatri och Första Linjens Psykiatri kan ta kontakt med Birgitta eller hänvisa anhöriga att boka tid för stödsamtal eller gruppstöd, genom att skicka e-post till Anhörigkonsulent Birgitta Gunnarsson: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

För mer info via Region Örebro län, finns informationsfilm, kontaktuppgifter och länkar till Anhörigkonsulenten på Region Örebro läns hemsidor för psykiatri inom länet samt även via Regionens Välfärd och folkhälsa, klicka på nedanstående länkar

Information till dig som är anställd och möter anhöriga i ditt yrke

Du som är anställd inom Region Örebro Län och möter anhöriga i din profession inom Område Psykiatri eller Vårdcentralernas Första Linjens Psykiatri/Psykisk-ohälsa-mottagningar/Nära vård, kan ta kontakt med Birgitta eller hänvisa anhöriga att boka tid för stödsamtal eller gruppstöd. 

https://www.regionorebrolan.se/sv/vard-och-halsa/ovriga-enheter/halso–och-sjukvardsgemensamma-resurser/anhorigstod-vid-psykisk-ohalsa/

https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/valfard-och-folkhalsa/metod–och-verksamhetsutveckling/?E-15-50777=50777&E-16-62678=62678&E-31-50798=50798#accordion-block-15-50777

Ange namn, bostadskommun, kontaktuppgifter samt en mycket kort beskrivning av på vilket sätt hen är anhörig: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se.
eller via telefon: 070-320 48 14
Facebook/Evenemang/Stödgrupper mm, Gilla oss på: facebook.com/@orebrofps

ANHÖRIGSTÖD PÅ UPPDRAG AV REGION ÖREBRO LÄN FÖR PSYKISK HÄLSA I HELA LÄNET

Birgitta Gunnarsson: ”Mitt måtto är att jag, tillsammans med länets Psykiatri och Vårdcentraler vill samverka för att göra det ännu mer okomplicerat och självklart att få anhörigstöd när man stödjer en person som är inskriven inom öppenvården eller heldygnsvården kring psykiatriska tillstånd och att det ska vara det samma möjlighet för de anhöriga, oavsett var i länet man är bosatt”

”Man går på tå och inrättar livet efter hur den drabbade mår och har kanske svårt att sätta gränser. Det tar mycket kraft. Det är lätt att som anhörig köra slut på sig själv. Många anhöriga bränner ut sig och blir själva sjuka. Att sätta ord på sina tankar och känslor för någon som lyssnar kan göra att hen får stöd i att hitta nya sätt att se på sina problem. Att få råd i att upptäcka nya möjligheter att lösa dem, kunna komma vidare och
därmed få chans att kunna må bättre”.

Läs reflektioner och omdömen från några medarbetare inom Område Psykiatri, Region Örebro län i samverkan för att öka anhörigperspektivet inom den psykiatriska vården.

Marina Larsson, skötare och vårdsamordnare på Allmänpsykiatrin i Lindesberg är en av dem som förespråkar vikten av anhörigstöd inom den psykiatriska vården.
”Vi hade tidigare anhörigutbildningar där fokus låg på den drabbade och där vi har pratat om bland annat diagnoser och utredningar. Tack vare samarbetet med Birgitta får vi nu större möjligheter att ge anhöriga det stöd som dom behöver för att orka. Jag tror att vi kan utveckla anhörigstödet så att det ska finnas som en naturlig del av den vård och behandling vi ger”

Anna Norrefalk är anställd som kurator på Allmänpsykiatrisk Öppenvård i
Hallsberg.
-”Örebro län är unika i det fallet att vi har en anhörigkonsulent som arbet länsövergripande med inriktning på psykiatri, socialpsykiatri och psykisk ohälsa. Vår anhörigkonsulent Brigitta Gunnarsson gör det möjligt att erbjuda stöd till anhöriga i olika former, individuellt eller i grupp, och dessutom länsövergripande vilket är en otrolig resurs. Det individuella stödet till anhöriga, att få verktyg att hantera egna känslor och förhållningssätt bidrar också positivt till den närståendes återhämtning. Därför är anhörigstödet inte bara viktigt för de anhöriga utan även för den närstående.
Att vi med Birgittas hjälp också kan erbjuda anhörigutbildningen Var Varsam mot dig själv, är ett sätt att jobba smartare med att möta anhöriga. Psykisk ohälsa är väldigt vanligt och det är upp till oss att normalisera och prata om det. Eftersom psykiatrin är hårt belastad får de anhöriga ofta stå tillbaka eftersom vi måste fokusera på våra patienter, men det är jätteviktigt att de anhöriga också får stöd. Många av de som är stödjande anhöriga till någon med psykisk ohälsa prioriterar bort sig själva och har svårt att be om hjälp, men den anhöriges lidande kan många gånger vara lika stort som den drabbades”.

Solveig Engström Pedersen arbetar som Leg psykolog, leg psykoterapeut vid Allmänpsykiatrin Karlskoga
-”Varsam-utbildningen ger anhöriga möjlighet att samtala med andra samma situation och dela upplevelser, vilket är viktigt. Varsam-utbildningen ger också en ökad förståelse för egna reaktioner/känslor och framhåller även vikten av att ta hand som sig själv och egna behov, att vara varsam med sig själv”.

Barn är också anhöriga

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga, NKA arbetar för att sprida kunskap och verktyg för anhöriga. På deras hemsida kan man ta del av information, boktips och filmer som visar på hur man kan göra barn delaktiga när någon i familjen har eller drabbas av psykisk sjukdom.

Filmer om och för barn som lever i familjer med psykisk ohälsa

Birgitta är utbildad i BRA-samtal.

BRA= Barns rätt som anhöriga och Birgitta har alltid ett stort barnperspektiv i sitt anhörigstöd

BRA-samtal är en modell utformad för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar anhöriga barns rätt till information, råd och stöd

Nedan finns länkar till bra informationsmaterial för föräldrar som vill göra sina barn delaktiga samt information riktad direkt till lite äldre barn. Tanken med materialet är att man läser tillsammans, barn och vuxen.

Klicka på länkarna för att läsa/ladda ner

Material från Karolinska. Barnen och sjukdomen

Infoteket, Barn mår bra av att få veta

NKA, Vad man behöver veta när mamma eller pappa är psykiskt sjuk