Steget

Steget är en rehabiliteringsverksamhet för personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Verksamheten startades 1996 och drevs i projektform under tre år. År 1999 erbjöds anhörigföreningen FPS (Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro) att med bidrag från Örebro kommun och Region Örebro län ta över huvudmannaskapet för verksamheten. Verksamheten bedrivs självständigt med en ansvarig styrelse bestående av två representanter  från anhörigföreningen FPS och fyra från personalsidan. Verksamheten består av en dagverksamhet som finns i Ladugårdsängen. För närvarande finns 14 deltagare från 35 år och uppåt i dagverksamheten. I samma hus som dagverksamheten bor sju deltagare i egna lägenheter vilka har särskilt stöd i boendet av Steget. Rehabiliteringen utgår från varje individs speciella behov och sker med kognitiva och specialpedagogiska metoder som baserar sig på ett helhetstänkande kring varje individ. Steget har, med fil.dr. och specialpedagogen Eve Mandre som handledare, utarbetat en egen modell för rehabilitering, Stegets Mandremodell. Grunden för metoden är hennes avhandling ”Från observation till specialpedagogisk design. Pedagogikens möte med psykiatrin.”

Målet med rehabiliteringen är att:

• Rehabilitera deltagarna till ett självständigt liv
• Medverka till högsta möjliga livskvalitet
• Förebygga inläggningar
• Skapa trygg miljö i det egna boendet
• På ett pedagogiskt sätt ge stöd att klara vardagen (som hygien, matinköp, klädvård och
städning)
• Genom stödjande samtal ge deltagaren insikt om sitt kognitiva tankemönster och
uppmuntra till positivt tänkande
• Genom individuella aktiviteter stärka deltagarnas självförtroende och locka fram den
egna inneboende kraften.
• Erbjuda meningsfulla gruppaktiviteter, som kan öka livskvaliten
• Samarbeta med anhöriga och övriga nätverk

Rehabiliteringspersonalen består av personal med varierande utbildningar, yrkeserfarenhet och bakgrund för att få en så kompetent och mångsidig arbetsgrupp som möjligt.

För ytterligare information, kontakta Steget

Tel: 072-8576738 eller 019-330650