Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län (FPS)


Är du Anhörig och lever nära någon med psykisk funktionsnedsättning / psykiatrisk diagnos?
Som anhörig räknas den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som inte klarar av vardagen på egen hand.

Välkommen till Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län! 

Psykisk ohälsa är vanligt, och fortsätter att öka. Det är den enskilt största orsaken till sjukskrivning i Sverige idag. Nästan femtio procent av alla pågående sjukskrivningar handlar om psykisk ohälsa och kostar samhället över 70 miljarder per år.

I 2020 års Nationella Folkhälsoenkät var det så många som över 40% i ålderspannet 16-84 år som berättade om att de upplever stressrelaterad psykisk ohälsa i form av ångest och oro. Studien visade även att 42% av Sveriges vuxna befolkning fått diagnos Depression. Enligt Socialstyrelsen är det över en miljon människor i Sverige som går på regelbunden behandling med antidepressiva läkemedel och 700 000 personer som tar lugnande medicin eller sömnmedel. Det är just den stressrelaterade psykiska ohälsan, den som överbelastar och ger förslitningsskador i hjärnan som ökat de senaste åren.

Enligt WHO kommer den psykiska ohälsan att vara den högsta sjukdomsbördan i världen redan 2030 och i Sverige räknar man med att ”Risken att drabbas av psykisk ohälsa under en livstid är 50%. Varannan svensk kommer alltså någon gång i livet att uppleva psykisk ohälsa” (f.d Sveriges nationella samordnare inom omr Psykisk hälsa, Ing-Marie Wieselgren)

Anhöriga som stödjer en närstående

Vi har många medmänniskor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och/eller erfarenhet av att någon i deras närhet lever med psykisk sjukdom. NKA, Nationellt Kompetenscentrum för anhöriga, räknar med att ungefär var femte vuxen i Sverige idag, regelbundet stödjer en närstående och studier från NSPH/ Anhörigprojektet visar att 3 av 4 anhöriga själva kan behöva någon form av eget stöd. Samtidigt vet vi att ungefär 38% av dessa informella vårdgivare inte känner till att man som anhörig har laglig rätt till anhörigstöd!

-Är kanske du en av dem, eller känner du någon som behöver vägledning eller stöttning?

Välkommen till oss!

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS) är en anhörigförening där det finns mycket samlad kunskap om hur det är att vara anhörig, att stödja någon som lever med betydande psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF). Vi har genom åren skaffat oss särskilt mycket kunskap och erfarenhet kring hur det är att vara anhörig till personer med Psykossjukdom, Schizofreni, OCD, EIPS/BPD/Borderline, självskadebeteende, ätstörning, ADHD och AST/Autismspektrumtillstånd.

Gruppstöd

I FPS kan vi erbjuda dig plats i anhöriggrupp i vår egen förening eller ge tips på andra möjligheter i länet där du kan få chansen att träffa andra i ungefär samma situation som du själv.

FPS har en anställd Anhörigkonsulent som arbetar utefter ett Regionpolitiskt uppdrag från Region Örebro Län . (För mer info; gå till fliken för ”Vår Anhörigkonsulent”). Att sätta ord på sina tankar och känslor för någon som lyssnar med ett holistiskt perspektiv, kan göra att du får stöd i att hitta nya sätt att se på dina problem. Du kan få råd i att upptäcka nya möjligheter att lösa dem, kunna komma vidare och därmed få chans att kunna må bättre.

Anhörigföreningen

Varmt välkommen att komma med oss i FPS som stödmedlem eller om du vill engagera dig och driva särskilda frågor eller kanske är du intresserad av att ingå i vår styrgrupp. (Gå till fliken ”Bli medlem”). Merparten av FPS medlemmar är anhöriga till någon som lever med psykiatrisk diagnos. Några är själva drabbade av psykisk sjukdom medan vi också har en del medlemmar som kommer i kontakt med anhöriga genom sina yrken och sin profession.

Vi finns här och vi vet mycket vad psykisk ohälsa och anhörigskap handlar om!

Vi har dessutom drygt 30 års erfarenhet av den psykiatriska vården.