NSPH

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är ett riks-nätverk för organisationer, som var för sig representerar människor med olika former av psykisk ohälsa och sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ätstörningar, självskadebeteende, beroendeproblematik och suicidalitet samt deras anhöriga. Det regionala nätverket för NSPH i Örebro län bildades i november 2008 och består av ett antal föreningar. NSPH i Örebro län består av både brukar- och anhörig-föreningar som är anslutna till Psykiatrin i Region Örebro Län. :

 • Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS) Stödjer anhöriga till personer med psykisk ohälsa och engagerar sig för de funktionsnedsattas intressen.
 • Riksförbundet Hjärnkoll, Våga prata om psykisk ohälsa.
 • Föreningen Attention, Intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t.ex ADHD, Aspergers syndrom, Autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och OCD.
 • Föreningen Autism- och Aspergerföreningen
 • Föreningen Balans: Intresseorganisation för den som har upplevt depression, mani eller växlande perioder.
 • Fenix 019, Hjälpa människor i utsatthet och beroende att hitta tillbaka till samhället och ett normalt liv fritt från missbruk och utanförskap
 • Föreningen Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)
 • Föreningen Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes stöd (SPES)
 • Stiftelsen Fontänhuset, Verksamhet som bygger på delaktighet och medbestämmande och ett deltagande i sammanhang som täcker in hela livssituationen.
 • Coexistens NPF/LARO Svenska Brukarföreningen / Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Föreningen SIMON, Svenskar och Invandrade Mot Narkotika, bildades 1990 av invandrare och svenskar som yrkesmässigt och ideellt arbetade mot droger.
 • Föreningen Stjernan, Dagverksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar
 • Föreningen Verdandi, Förening för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och missbruk.

NSPH i Örebro län arbetar med många olika frågor, frågor som kan förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa och för deras anhöriga. Eftersom vi består av olika föreningar som har olika åsikter i vissa frågor arbetar vi endast med de gemensamma frågorna. NSPH har regelbundna träffar, ca tre-fyra gånger per termin, och ibland oftare vid behov. NSPH har dessutom representanter med i ”Utvecklingsgruppen för psykisk hälsa och missbruk” (psykiatrins och kommunernas tjänstemannagrupp som arbetar med samordningsfrågor inom psykiatri och socialpsykiatri, tidigare kallad Vilmergruppen). NSPH har även två representanter med i Brukarrådet för Beroendecentrum.

Samverkanspartners och inflytande på olika nivåer

Representanter från NSPH-nätverket ingår i flera olika brukarråd, med såväl kommunen som regionen som sammankallande. Bland annat finns NSPH:s representanter inom psykiatrins brukarråd. Här ingår Beroendecentrums brukarråd, övrig psykiatri (Socialpsykiatrins brukarråd, Vuxenpsykiatrins brukarråd, Barn- och Ungavuxnas brukarråd) samt psykiatrins brukarråd på förvaltningsnivå (även kallat det Övergripande brukarrådet). Till brukarrådet på förvaltningsnivå har det kommit cirka 10 personer från NSPH-nätverket.

I Utbildningsgruppen inom psykiatrin, deltar två personer från NSPH. Utbildningsgruppen leds av regions förbundet. Denna grupp arbetar med att inventera utbildningsbehov inom psykiatrin och att ta fram olika utbildningar, på uppdrag från ”Utvecklingsgruppen för psykisk hälsa och missbruk”.

Öppna föreläsningar. NSPH deltar i psykiatrins öppna föreläsningar. Vid varje tillfälle som det har varit en öppen föreläsning har representanter från NSPH deltagit genom att ställa ut material vid bord utanför Wilandersalen, där föreläsningarna har hållits.

Referensgrupp och Ledningsgrupp för Personligt Ombud i Örebro samt ledningsgruppen i Södra länsdelen. I såväl referensgruppen som ledningsgruppen för Personligt Ombud i Örebro, är NSPH representerade. Detta gäller även för Ledningsgruppen för Personligt Ombud i Södra länsdelen.

Övrigt
Sedan NSPH bildades i Örebro län, har vi blivit inbjudna till flera arbetsgrupper där man arbetar för förbättrad samverkan mellan kommun, region samt brukar- och anhörigorganisationer. Dessa  arbetsgrupper verkar inom regionen och kommuner och arbetar för förbättrad brukarkvalitet etc.

Vi upplever att vårt inflytande har ökat sedan vi föreningar gick samman och bildade NSPH- nätverket i Örebro (T-län).