Vår anhörigkonsulent


Föreningen för Psykiskt Samarbete (FPS) har med finansiering från Region Örebro Län, en anställd Anhörigkonsulent. Hon heter Birgitta Gunnarson och stödjer anhöriga till personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i hela Örebro Län.

  • FPS Anhörigkonsulent, möter anhörigas behov av stöd på individnivå.
  • Erbjuder stödsamtal, enskilt eller om man vill ha med sig familjen.
  • Rådgivande handledning och kommunikation.
  • Motiverande samtal (MI). Acceptans och förhållningssätt.
  • Guidar till rätt instans inom Region Örebro Län.
  • Tar reda på och informerar om sjukdom/tillstånd, rättigheter inom vård och rehabilitering.
  • Samverkar med andra aktörer och intresseföreningar för att motverka skuld, skam, stress och stigma. För att ändra attityder och därigenom arbeta för att främja psykisk hälsa.
  • Hjälper till med information till vårdpersonal och studerande.
  • Birgitta jobbar även som metodstöd och ”bollplank” för anställd personal, vilka i sitt arbete möter anhöriga kring psykiatrifrågor och liknande
  • Kan ge  tips om anhörigcirklar och föräldrautbildning, stödgrupp för anhöriga, litteratur och hemsidor.
Anhörigkonsulent
Birgitta Gunnarson

Det kostar ingenting för dig som privatperson att få anhörigstöd.  Birgitta har tystnadsplikt och man behöver inte vara medlem i Föreningen för Psykiatriskt Samarbete för att få anhörigstöd från Anhörigkonsulenten (men man får gärna vara det)

Birgitta Gunnarson är utbildad Motivationspedagog & även certifierad instruktör i NASP* Karolinska Institutets MHFA, Mental First Aid/Första hjälpen för psykisk hälsa

*NASP=NAtionellt Centrum för Suicidforskning och Prevention av psykisk ohälsa

Kontor:

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS)
Mellringestaden, Brukarhuset.  Hus M, plan 2 Mellringevägen 120B  703 53 Örebro
Tel: 0703 20 48 14
Mejl: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se