Vår anhörigkonsulent


Föreningen för Psykiskt Samarbete (FPS) har med finansiering från Region Örebro Län, en anställd Anhörigkonsulent. Hon heter Birgitta Gunnarson och stödjer anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i hela Örebro Län. Enligt uppdraget i överenskommelsen ska det länsövergripande anhörigstödet gälla främst i den specialiserade psykiatrin.

  • FPS Anhörigkonsulent, möter anhörigas behov av stöd på individnivå.
  • Erbjuder stödsamtal, enskilt eller om man vill ha med sig familjen.
  • Rådgivande stöd och handledning.
  • Motiverande samtal (MI och CFT). Acceptans, självmedkänsla och förhållningssätt.
  • Guidar till rätt instans inom Region Örebro Län.
  • Tar reda på och informerar om sjukdom/tillstånd, rättigheter inom vård och rehabilitering.
  • Samverkar med andra aktörer och intresseföreningar för att motverka skuld, skam, stress och stigma. För att ändra attityder och därigenom arbeta för att främja psykisk hälsa.
  • Hjälper till med information till vårdpersonal och studerande.
  • Birgitta jobbar även som metodstöd och ”bollplank” för anställd personal, vilka i sitt arbete möter anhöriga kring psykiatrifrågor och liknande
  • Kan ge  tips om anhörigcirklar och föräldrautbildning, stödgrupp för anhöriga, litteratur och hemsidor.
Anhörigkonsulent
Birgitta Gunnarson

En anhörigkonsulent är van vid att lyssna, stödja och ge råd i hur du kan komma vidare. Att du får sätta ord på dina tankar och känslor inför en person som lyssnar kan göra att du hittar nya vägar och sätt att se på- och bemöta dina problem. Det kostar ingenting för dig som privatperson att få anhörigstöd.  Birgitta har tystnadsplikt och man behöver inte vara medlem i Föreningen för Psykiatriskt Samarbete för att få anhörigstöd från Anhörigkonsulenten (men om du  vill  komma med i föreningen som aktiv eller passiv medlem, hittar du mer info på vår flik ”Bli medlem”)

Birgitta Gunnarson är utbildad Motivationspedagog & certifierad Coach inom KBT och ACT samt CFT. Anhörigkonsulenten är även certifierad instruktör i NASP* Karolinska Institutets MHFA, Mental First Aid/Första hjälpen för psykisk hälsa

*NASP=NAtionellt Centrum för Suicidforskning och Prevention av psykisk ohälsa

Kontor/Mottagning:

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS)
Mellringestaden, Brukarhuset.

Mellringevägen 120B

703 53 Örebro
Tel: 0703 20 48 14
e-post: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

 

ur Tebladet, Region Örebro Län