Utbildning för anhöriga


Familjeband – konsten att vara anhörig

Höstens Familjeband hålls på DBT-enheten med start 11 september och pågår under hela terminen, 14 ggr.

Är du intresserad kan du mejla en ansökan/intresseanmälan till FPS Anhörigkonsulent: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

Du kan ladda ner information om höstens Familjeband HÄR:

Familjeband HT 2019 + schema

Familjeband är en utbildning för anhöriga till personer med emotionellt instabil personlighet typ EIPS/Borderline. Kursen syftar till att få inblick i— och öka den egna förståelsen för den närstående
samt hur man som anhörig bättre tar hand om sig själv. Kursmaterialet är hämtat från DBT-enheten i Örebro
Dialektisk Beteendeterapi och är en terapiform som finns tillgänglig i bl.a. i Region Örebro Län.
DBT=dialektisk beteendeterapi. För mer info om DBT-enheten och DBT-behandling, klicka här för att få mer information.

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS),  har förutom stor kunskap om hur det är att vara anhörig till en person med psykossjukdom och neuropsykiatrisk funktionsvariation. Vi har även stor kunskap kring hur det är att vara anhörig till personer med diagnosen EIPS, Emotionell Instabil PersonlighetsSyndrom, det som tidigare kallades för Borderline. Vår anhörigkonsulent stödjer ett flertal anhöriga som lever med personer som har EIPS och / eller ätstörning/självskadebeteende.  DBT-enheten och FPS hjälps åt att på olika sätt möta och stödja dessa anhöriga i Örebro län.

Som det ser ut just nu i Örebro län så håller DBT-enheten anhörigutbildningen Familjeband en gång per termin och där medverkar även föreningsmedlemmar  från oss inom FPS. Det finns även utbildade Familjebandsinstruktörer inom föreningen för psykiatrisk samarbete (FPS).

För att komma i kontakt med FPS anhörigkonsulent eller familjebandsinstruktörer som har stor personlig erfarenhet kring EIPS kan du mejla till:
anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

Anhörigutbildningen FAMILJEBAND.
vänder sig till dig som är anhörig eller har en nära relation till en person med EIPS. Att leva i direkt närhet med någon som har denna diagnos innebär att hela familjen och vänkretsen drabbas. Livet kan därför ofta upplevas som övermäktigt och icke-kontrollerbart, i synnerhet om det fattas redskap att hantera situationen med. När Familjebandsinstruktörer  håller kursen är vi inga terapeuter. Vi är anhöriga som levt sida vid sida med diagnosen IPS under många år och vet en hel del om hur det är och hur det känns att vara anhörig.

  • Att vara anhörig är att aldrig kunna slappna av, inte ens för en sekund, med risk för att mista kontrollen.
  • Att vara anhörig är att alltid trippa på tå för att undvika konflikter som i sin tur kan trigga situationen till att utvecklas till något värre.
  • Att vara anhörig är att alltid noga tänka sig för hur och vad man säger, att alltid välja de ”rätta” orden.
  • Att vara anhörig är att se sig förändras till att bli en skugga utåt mot resten av världen.
  • Att vara anhörig är att förlora stora delar av sina vänner och umgänges-krets.
  • Att vara anhörig är att i många fall känna sig väldigt ensam och utpekad.

Med Anhörigkursen Familjeband får du tips och redskap att hantera vardagen med ångest, ilska, skuld- och skamkänslor, kort sagt; förståelse/verktyg för att hantera relationen till de egna känslorna och hur de uttrycks/används.

Utbildningen Familjeband liknar DBT (baserad på likartade moduler) vilket underlättar förståelsen för problematiken och ger större förståelse och insikt för de inblandade.

Kursen vänder sig också till den som har närstående som ännu inte är en del av DBT men som står på väntelista till DBT-enheten.

Innehåll och syfte

Innehållet fokuseras på kunskapsförmedling om diagnosen emotionell instabil personlighetssyndrom (IPS) samt om hur man kan skapa och bevara goda relationer även under svåra omständigheter. Vi kommer också att arbeta med och prata om hur man kan ta hand om sig själv när man har en närstående som mår dåligt.

Kursen är upplagd på 12-15 veckor och vi följer en manual som har utvärderats vetenskapligt. Kursen brukar vara uppskattad och vi har deltagare som går kursen vid mer än ett tillfälle. Anhöriga brukar uppleva att det är en lättnad att få information och få träffa andra personer som lever i en liknande situation.

Under kursen kommer ämnen som diagnos, självskadebeteenden, medveten närvaro, acceptans, empati och bekräftelse, känsloreglering, relationsfärdigheter och problemlösning att beröras. Informationen kommer att ges i föreläsningsform och genom aktivt deltagande i olika övningar. Mellan kurstillfällena kommer deltagarna att få arbeta med hemuppgifter som redovisas i grupp.

Syfte med kursen i korthet:

• Lära ut färdigheter som kan göra livet mindre pressat
• Lära ut färdigheter för att mer effektivt hantera svåra situationer
• Att utveckla ett stödjande nätverk med andra anhöriga

Ansvarig Kursledare från DBT enheten Region Örebro län är just nu:

Martina Palolampi, Socionom och Leg Psykoterapeut, DBT

Antalet deltagarplatser är begränsat. Om du vill skicka en intresseanmälan kan du göra detta till Anhörigkonsulent Birgitta Gunnarson, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län. Märk ditt mejl: ”Intresseanmälan Familjeband”

Anhörigutbildningen Var Varsam mot dig själv

Birgitta Gunnarson har utvecklat en utbildning framtagen för stödjande anhöriga till personer med psykiska ohälsa. Kursen heter ”Var Varsam mot dig själv” och innefattar 12 studietimmar + hemuppgifter och vardagsträning.  Birgitta håller den här utbildningen i ett samarbete med Öppenvårdspsykiatrin. Konceptet  innehåller information om teorier och forskning, uppslag och idéer kring att förebygga stress, hitta strategier i medveten närvaro i relationer och vikten av att vara varsam med sig själv.

Samarbetet gör att utbildningen kan erbjudas kostnadsfritt. Varsam-utbildning, studiematerial, kursintyg och fika ingår

Antalet deltagarplatser är begränsat. Om du vill skicka en intresseanmälan kan du göra detta till Anhörigkonsulent Birgitta Gunnarson, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län (FPS). Märk ditt mejl: ”Intresseanmälan Var Varsam”

FPS har Stödgrupper för anhöriga, där man med en erfaren ledare från föreningen träffas i cirkelgrupp för att gemensamt hitta strategier för anhörigstöd.

Om du vill skicka en intresseanmälan kan du göra detta till Anhörigkonsulent Birgitta Gunnarson, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län (FPS). Märk ditt mejl: ”FPS Stödgrupp”

Besök vår Facebooksida och håll koll på vår Evenemangskalender. Där finner du information om Stödgrupper, gratis föreläsningar och Må-Bra-Dagar som vi anordnar.

@orebrofps